Nội Dung

Từ Getting Started dịch ra Tiếng Việt từ Tiếng Anh là gì (ví dụ-cách dùng-nghĩa)

Nghĩa của từ này trong tiếng Việt khi dịch ra từ tiếng Anh thì có nghĩa là Bắt đầu, hoặc sắp sửa bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu. Nhưng đây là nghĩa thôi, bạn hãy xem những ví dụ sau, sẽ cho bạn cái nhìn đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn.

Dịch nghĩa của từ Getting Started  trong từ Điển chính xác là gì

Getting started nghĩa là bắt đầu làm việc gì đó. Thường gặp cụm này trong sách hoặc trên documentation của framwork / thư viện (library) hoặc trong các tutorial về lập trình.

>> Trong tiếng Anh, Sau refuse là to V hay V_ing

Nhiều ví dụ về Getting Started giúp bạn hiểu rõ hơn

Find helpful resources to help you get started—articles, videos, and more.

Tìm tài nguyên hữu ích để giúp bạn bắt đầu—bài viết, video, v.v.

>> Ngữ Pháp: Sau Start là dùng Ving hay là to V ( cách dùng Start trong tiếng Anh)

support.google

How to get started with Google Ads

Cách bắt đầu với Google Ads

support.google

The site features resources that teach teens how to get started using FamilySearch.

Trang mạng này mô tả những tài liệu dạy các thanh thiếu niên cách bắt đầu sử dụng FamilySearch.

LDS

I’m just getting started.

Chỉ là khởi động thôi

OpenSubtitles2018.v3

How did I get started in this business?

Tôi tham gia vào lĩnh vực này như thế nào?

ted2019

Learn more about getting started with Content API for Shopping

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Content API for Shopping.

support.google

You better get started.

Anh nên bắt đầu hành động.

OpenSubtitles2018.v3

Now is time to get started programming in Python.

Giờ là lúc bắt đầu lập trình bằng Python.

QED

We hope this will help you get started.

Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn bắt đầu.

QED

So how did I get started cartooning?

Tôi bắt đầu làm phim hoạt hình như nào nhỉ?

ted2019

Then let’s get started.

Vậy bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

Let’ s get started

Bắt đầu thôi nào

opensubtitles2

Just getting started?

Vừa mới bắt đầu?

support.google

I’d like to get started on all the files.

Tôi muốn bắt đầu với các hồ sơ.

OpenSubtitles2018.v3

These are the main steps for getting started with Ad Exchange Mobile In-app:

Đây là các bước chính để bắt đầu với tính năng Trong ứng dụng trên thiết bị di động Ad Exchange:

support.google

It’s just getting started.

Chỉ vừa bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

To get started, jump to Create and manage smart display campaigns.

Để bắt đầu, hãy chuyển đến Tạo và quản lý Chiến dịch hiển thị thông minh.

support.google

3 Getting Started: Many of us find it difficult to start conversations with strangers.

3 Để bắt đầu: Nhiều người trong chúng ta thấy khó bắt chuyện với người lạ.

jw2019

Would anyone like to leave before we get started?

Ai muốn đi ra trước khi chúng ta bắt đầu?

OpenSubtitles2018.v3

Let’s get started.

Bắt đầu thôi nào.

QED

How would it all get started?

Làm sao làm được chuyện đó?

OpenSubtitles2018.v3

Use this step-by-step guide to get started

Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

support.google

So lets get started, this should be a lot of fun.

Hãy cùng bắt đầu! Rất nhiều điều thú vị phía trước.

QED

To get started, identify the business type that represents your products or services.

Để bắt đầu, xác định loại hình doanh nghiệp đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

support.google

We’re just getting started.

Chúng ta chỉ mới bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

The secret of getting ahead is getting started.

Bí mật của việc tiến về phía trước nằm ở việc bắt đầu.

Literature

We’d like to get started.

Chúng ta sẽ bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

If you haven’t done this yet, learn more about local inventory ads to get started.

Nếu bạn chưa hoàn thành việc này, hãy tìm hiểu thêm về Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để bắt đầu.

support.google

You get started, I’ll catch up.

Ngài đã khởi động. Con sẽ bắt kịp!

OpenSubtitles2018.v3

If you can come back to the office later, we can get started.

Nếu cô có thể quay lại văn phòng muộn, chúng ta có thể bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Let’s get started

Bắt đầu đi

OpenSubtitles2018.v3

But before I get started, I have a quick question for the audience.

Nhưng trước khi bắt đầu, tôi có một câu hỏi nhanh cho quý vị khán giả.

QED

What you’ll need to get started is a whole fresh heart, like one from a sheep or pig.

Điều bạn cần khi bắt đầu là một quả tim tươi như của cừu hay lợn.

ted2019

Do we have any intelligent questions before we get started?

Có ai thắc mắc gì trước khi bắt đầu không?

QED

How did you get started and how did this all evolve?

Bạn bắt đầu như thế nào và phát triển nó ra sao?

ted2019

Okay, let’s get started.

Được rồi, bắt đầu.

QED

Ready to get started?

sẵng sàng bắt đầu chưa?

OpenSubtitles2018.v3

Get started online

Bắt đầu trực tuyến

support.google

Do not wait until you have every detail worked out to get started.

Đừng đợi đến khi bạn chắc chắn về mọi chi tiết trong kế hoạch thì mới bắt tay vào làm.

jw2019

This search can help you get started.

Nội dung tìm kiếm này có thể giúp bạn bắt đầu.

support.google

Along the way we added many new features and enhancements, so lets get started with our introduction

Dọc theo đường đi chúng tôi đã thêm nhiều tính năng mới và cải tiến, như vậy cho phép bắt đầu với giới thiệu của chúng tôi

QED

Okay, let’s get started, thank you.

Chúng ta bắt đầu thôi, cảm ơn.

QED

Select one of the options below to get started signing up for AdMob.

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới để bắt đầu đăng ký AdMob.

support.google

Get started

Bắt đầu

support.google

WWW. FXPRlMUS. COM to get started

WWW. FXPRIMUS. COM để bắt đầu

QED

To get started, click Settings [Settings] [and then] Themes.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt [Cài đặt] [sau đó] Giao diện.

support.google

12 min: Helping a New Publisher Get Started.

12 phút: Giúp người công bố mới bắt đầu rao giảng.

jw2019

Connie, get started on a witness sheet.

Connie, chuẩn bị để lấy lời khai của nhân chứng đi.

OpenSubtitles2018.v3

What the meeting did, I think, was allow us to get started.

Tôi nghĩ, những gì buổi họp đã làm được là khiến mọi người bắt đầu tiến lên.

Literature

I needed to get started right away.

Tôi cần phải bắt đầu công việc ngay lập tức.

Literature

To get started, go to the jw.org website.

Để bắt đầu, hãy vào trang web jw.org.

jw2019

Well, we’d better get started.

Vâng, chúng tôi sẽ tốt hơn bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Tap Get started and follow the steps.

Hãy nhấn vào Bắt đầu và làm theo các bước.

support.google

Let’s get started, shall we?

Bắt đầu nhé?

OpenSubtitles2018.v3

Let’s get started.

Chúng ta hãy bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Flip the screen and then we can get started.

Xoay máy lại, và chúng ta có thể bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

How does apostate thinking often get started, and what is the remedy?

Tư tưởng bội đạo thường bắt đầu ra sao và chúng ta có biện pháp gì?

jw2019

Here’s how to get started:

Dưới đây là hướng dẫn để bắt đầu:

support.google

Get started with these step-by-step guides:

Bắt đầu với những hướng dẫn từng bước sau:

support.google

To get started, check the list of countries where Smart campaigns are currently available.

Để bắt đầu, hãy kiểm tra danh sách các quốc gia mà Google hiện đang hỗ trợ Chiến dịch thông minh.

support.google

Get started

Bắt đầu

support.google

Click the Get started button below.

Nhấp vào nút Bắt đầu bên dưới.

support.google

Read more about automatic bidding on Ad Grants and get started with Maximize Conversions.

Hãy đọc thêm về tính năng đặt giá thầu tự động trên Ad Grants và bắt đầu với bước Tối đa hóa lượt chuyển đổi.

support.google

Get started with an overview of the Google Ads Editor interface.

Hãy bắt đầu với thông tin tổng quan về giao diện Google Ads Editor.

support.google

We’re just getting started, my boy.

Chúng ta chỉ mới bắt đầu, anh bạn của tôi ơi.

OpenSubtitles2018.v3

So when do we get started?

Khi nào thì chúng ta bắt đàu?

OpenSubtitles2018.v3

Follow the steps below to get started with Google for Nonprofits.

Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận.

support.google

So, let’s get started.

Vậy, bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

If you’re interested in getting started with flight prices in ads, submit a request for support here.

Nếu bạn quan tâm đến việc bắt đầu với giá chuyến bay trong quảng cáo, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

support.google

Get started!

Thực hiện!

jw2019

Get started by filling out the Request to review subdomains separately form, and we’ll take it from there.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách điền vào biểu mẫu Yêu cầu xem xét riêng biệt các miền con và chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu đó.

support.google

Get started!

Vậy làm liền!

OpenSubtitles2018.v3

Getting started can be easy and fun.

Việc bắt đầu có thể được dễ dàng và thú vị.

LDS

All right, can you get started?

Cậu có thể bắt đầu làm được chứ?

OpenSubtitles2018.v3

But I’m just getting started.

Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Now, let’s get started.

Nào, bắt đầu.

QED

Let’s get started.

Xin bắt đầu nào.

OpenSubtitles2018.v3

The following questions may help you to get started:

Bạn có thể bắt đầu bằng những câu hỏi sau:

jw2019

All right, let’s get started by, uh, taking a look at last quarter’s figures.

Được rồi, Chúng ta hãy bắt đầu bằng xem qua những con số của quý gần đây.

OpenSubtitles2018.v3

I guess it’s better if we do this before we get started.

Ta nghĩ tốt hơn là ta nên nói điều này trước khi chúng ta bắt đầu

OpenSubtitles2018.v3

In fact, I’m glad that you’re up, because we are ready to get started.

Tớ mừng là cậu đã dậy bởi vì chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

I think you’re just getting started.

Tôi nghĩ anh chỉ mới bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

That’s how these stories get started.

Đó là cách bắt đầu những câu chuyện này.

OpenSubtitles2018.v3

Let’s get started, shall we?

Hãy bắt đầu thôi, được chứ?

OpenSubtitles2018.v3

André, is it hard to get started?

André, có khó để bắt đầu viết ra không?

QED

Get started

Bắt đầu

support.google

The help pages below give tips to get started using your Android device with TalkBack.

Bạn có thể tìm thấy các mẹo trong những trang trợ giúp bên dưới để bắt đầu sử dụng thiết bị Android của mình bằng TalkBack.

support.google

Reminds me, I need to get ahold of Self, see when we can get started.

Nhắc tôi mới nhớ, tôi cần tìm hiểu về gã Self. Còn nhớ lúc chúng ta mới bắt đầu không?

OpenSubtitles2018.v3

Let’s get started.

Bắt đầu đi.

OpenSubtitles2018.v3

“The new earth” gets started with this offspring of the anointed ones of the new creation.

“Đất mới” bắt đầu với con cháu của những người được xức dầu của sự sáng tạo mới.

jw2019

It’s already 7:30 in the morning in France, so you better get started.

Giờ ở Pháp là 7 giờ rưỡi rồi, ông nên bắt đầu luôn đi.

OpenSubtitles2018.v3

So let’s just get started with the questions.

Vì thế hãy bắt đầu với những câu hỏi.

Literature

I’ll show you how easy it is to get started

Tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng là để bắt đầu

QED

Get started!

Thực hiện!

jw2019

Why not ask an experienced publisher or pioneer to help you get started?

Tại sao lại không yêu cầu một người công bố hoặc tiên phong có kinh nghiệm giúp bạn khởi sự?

jw2019

I’m gonna go get started on that memo.

Tôi sẽ đi ghi giấy nhớ.

OpenSubtitles2018.v3

So, all right, let’s get started, let’s do this.

Vậy, được thôi, hãy bắt đầu, hãy làm nào.

ted2019

Why don’t we get started?

Sao chúng ta không bắt đầu?

OpenSubtitles2018.v3

When I first arrived in El Salvador, the preaching work was just getting started.

Khi lần đầu tôi đến El Salvador, công việc rao giảng chỉ mới bắt đầu.

jw2019

Well, I am intrigued, but I want to get started on my new book before ” Mockingbird ” comes out.

Nhưng anh muốn mở đầu cho quyển sách trước khi Mockingbird ra đời.

OpenSubtitles2018.v3

He soon helped me get started in the vacation pioneer service, a temporary form of full-time ministry.

Anh sớm giúp tôi bắt đầu làm tiên phong kỳ nghỉ, một hình thức thánh chức trọn thời gian tạm thời.

jw2019

Get started following this resource.

Bạn có thể bắt đầu theo dõi tài nguyên này tại đây.

support.google

If you’re new to Google Tag Manager, read more about getting started

Nếu bạn mới sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy đọc thêm về cách bắt đầu.

support.google

So let’s get started.

Chúng ta bắt đầu.

QED

The fun’s just getting started.

Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

Friends for 60 Years and Only Getting Started

Tình bạn trong 60 năm và chỉ mới bắt đầu

jw2019

Get started: Add Similar Audiences targeting to your Display campaign.

Bắt đầu: Thêm Đối tượng tương tự nhắm mục tiêu theo chiến dịch Hiển thị của bạn.

support.google

To get started, click Home [and then] Opportunities to view your available opportunities.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào Trang chủ [và sau đó] Cơ hội để xem cơ hội hiện có của bạn.

support.google

With that, let’s get started!

Hãy cùng bắt đầu nhé!

support.google

The physiotherapist said it would be extremely demanding, yet I was anxious to get started.

Chuyên viên lý liệu pháp (physiotherapist) nói là chương trình này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, song tôi nóng lòng muốn khởi đầu ngay.

jw2019

Shall we get started with the story now?

Giờ vào vấn đề chính nhé.

QED

Let’s get started.

Triển khai ngay.

OpenSubtitles2018.v3

Just getting started!

Chỉ mới bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

To get started, choose one of the options below:

Để bắt đầu, hãy chọn một trong các tùy chọn dưới đây:

support.google

Gentlemen, I want you to get started right away.

Này các anh, tôi muốn chúng ta vào việc ngay.

OpenSubtitles2018.v3

If you haven’t done that, you can use the material in this chapter to help you get started.

Nếu chưa làm thế, bạn có thể dùng tài liệu trong chương này để bắt đầu.

jw2019

Let’s get started.

Hãy bắt đầu.

QED

Get started.

Bắt đầu đi!

OpenSubtitles2018.v3

Use this step-by-step guide to get started

Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

support.google

If you’re new to Shopping ads, get started with the onboarding guide.

Nếu bạn mới dùng Quảng cáo mua sắm, hãy đọctài liệu hướng dẫn cho người mới bắt đầu..

support.google

To get started with Product Attribution, make sure to specify the list attribute on your ecommerce action data.

Để bắt đầu bằng Phân bổ sản phẩm, hãy nhớ chỉ định thuộc tính danh sách trên dữ liệu hành động thương mại điện tử của bạn.

support.google

4 How Can I Get Started?

4 Tôi có thể bắt đầu như thế nào?

jw2019

If you’re new to Ad Exchange, please start with the Ad Exchange getting started guide.

Nếu bạn là người mới sử dụng Ad Exchange, vui lòng bắt đầu với Hướng dẫn bắt đầu Ad Exchange.

support.google

Learn more about getting started with Content API for Shopping.

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Content API for Shopping.

support.google

He was just getting started.

Hắn chỉ mới bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Get started: Use Google Tag Manager to tag your entire site for creating remarketing lists.

Bắt đầu: Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để gắn thẻ toàn bộ trang web giúp tạo danh sách tiếp thị lại.

support.google

To get started, follow these steps:

Để bắt đầu, hãy làm theo các bước sau:

support.google

Take a look at the tips below to help you get started with Gmail.

Xem các mẹo dưới đây để giúp bạn bắt đầu sử dụng Gmail.

support.google

You’re ready to get started?

Bạn đã sẵn sàng chưa?

QED

We’ll get started, then.

Vậy bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

You’d better get started.

Tốt hơn cậu nên bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Get started: Upload image ads in different sizes to reach users across all device types.

Bắt đầu: Tải lên quảng cáo hình ảnh ở các kích thước khác nhau để tiếp cận người dùng trên tất cả các loại thiết bị.

support.google

We were just getting started.

Chúng ta vừa bắt đầu thôi mà.

OpenSubtitles2018.v3

In Unit 1, we’ll get started by extracting the first link on a web page.

Trong học phần 1, chúng ta sẽ bắt tay vào trích xuất đường link đầu tiên trong một trang web.

QED

We’re already late getting started back

Đã trễ giờ khởi hành trở về của chúng tôi.

Literature

It’s simple to get started – you can rate places on…

Thật đơn giản để bắt đầu – bạn có thể xếp hạng địa điểm trên…

QED

Here are a few basic questions to ask yourself about your website when you get started.

Dưới đây là một số câu hỏi cơ bản để bạn tự hỏi về trang web của mình khi bắt đầu.

support.google

And let’s put it back into the deck, somewhere in the middle, and let’s get started.

Và hãy đặt nó trở lại vào bộ bài, một chỗ nào đó ở giữa, nào chúng ta hãy bắt đầu.

ted2019

According to evolutionists, how did life get started, but what do the facts show?

Theo các người chủ trương thuyết tiến hóa, sự sống bắt nguồn từ đâu, nhưng sự thật cho thấy gì?

jw2019

Couldn’t wait to get started this morning.

Ngủ dậy cái là đi làm ngay.

OpenSubtitles2018.v3

How did you get started doing this?”

Anh bắt đầu làm cái này như thế nào?”

ted2019

Learn more about getting started with app analytics.

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu phân tích ứng dụng.

support.google

So a lot of people ask me, “How did you get started?”

Nhiều người đã hỏi tôi “Bạn bắt đầu bằng cách nào thế?”

ted2019

After you get started with G Suite, use the Admin console to:

Sau khi bạn bắt đầu với G Suite, hãy sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để làm những điều sau:

support.google

Learn more about how to get started with Google My Business.

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi.

support.google

Here are some resources to help you get started with providing a great mobile experience for your users.

Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn bắt đầu cung cấp trải nghiệm tuyệt vời trên thiết bị di động cho người dùng.

support.google

Can I get anyone anything before we get started?

Có ai muốn dùng gì trước khi bắt đầu không?

OpenSubtitles2018.v3

So we cannot eradicate poverty just yet, but we can get started.

Vậy, chúng ta không thể xóa nghèo ngay được, nhưng chúng ta có thể bắt đầu.

QED

Get started with Google My Business for chains.

Bắt đầu với Google Doanh nghiệp của tôi dành cho chuỗi cửa hàng.

support.google

We should probably get started.

Chúng ta nên bắt đầu thì hơn đấy.

OpenSubtitles2018.v3

GET STARTED WITH PUBLISHER CENTER

BẮT ĐẦU VỚI TRUNG TÂM XUẤT BẢN

support.google

Every domain you buy or transfer to Google Domains includes features to make getting started easy and simple.

Mọi miền bạn mua hoặc chuyển sang Google Domains đều bao gồm các tính năng để giúp bạn bắt đầu thật dễ dàng và đơn giản.

support.google

Five minutes and we get started.

5 phút nữa bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

You’ll need a few basic details to get started, like your customers’ interests or your landing page.

Bạn cần một vài thông tin chi tiết cơ bản để bắt đầu, như sở thích của khách hàng hoặc trang đích của bạn.

support.google

We should get started.

Bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

I’m just getting started.

Anh mới vừa bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

let’s get started, shall we?

Chúng ta bắt đầu chứ?

OpenSubtitles2018.v3

I’m just pumped up… to get started.

Không, quá vui mừng thì có.

QED

I know we are all eager to get started.

Tôi biết là tất cả chúng ta đều rất nóng lòng để bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

All right, just have them get started.

Được rồi, để họ bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Learn more about getting started with Content API for Shopping

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng Content API for Shopping

support.google

We’ll be back first thing tomorrow to get started on the tunnel.

Chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất vào sáng mai để bắt đầu đào.

OpenSubtitles2018.v3

Downloadable sample code is available to help you get started.

Có sẵn mã mẫu có thể tải xuống để giúp bạn bắt đầu.

support.google

I’ll get started on number 5.

Anh sẽ bắt đầu với số 5.

OpenSubtitles2018.v3

Well, shall we get started?

Chúng ta bắt đầu nhé?

OpenSubtitles2018.v3

Hey, Julian, do you want me to get started on the DNA analysis for you?

Này, Julian, anh có muốn tôi làm phân tích DNA giúp anh không?

OpenSubtitles2018.v3

Rasheed, you’re gonna get started tomorrow morning, okay?

Rasheed, con bắt đầu tập vào sáng mai nhé?

OpenSubtitles2018.v3

I’m just getting started.

Tao chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

OpenSubtitles2018.v3

I just can’t wait to get started.

Tớ không thể chờ để bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Get started: Set up dynamic remarketing with our comprehensive guide.

Bắt đầu: Thiết lập tiếp thị lại động bằng hướng dẫn toàn diện.

support.google

To get started sending money in the US, on the left side click Send or request money.

Để bắt đầu gửi tiền ở Hoa Kỳ, ở phía bên trái hãy nhấp vào Gửi hoặc yêu cầu tiền.

support.google

Nobody’ll stop us when we get started.”

Không ai có thể ngăn cản chúng ta khi chúng ta ra tay.

Literature

I’m only just getting started.

Ta mới bắt đầu thôi

OpenSubtitles2018.v3

Before you get started, you may want to read About feeds and business data.

Trước khi bắt đầu, bạn có thể đọc phần Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu doanh nghiệp.

support.google

Get started

Bắt đầu

support.google

12 Where did astrology get started?

12 Thuật chiêm tinh đã bắt đầu từ đâu?

jw2019

There’s nothing that you’ll need to do to get started.

Bạn sẽ không cần làm gì để bắt đầu.

support.google

Get started.

Vào việc đi.

OpenSubtitles2018.v3

So let’s get started now.

Vậy hãy bắt đầu ngay hôm nay.

QED

Well, should we get started?

Nào, ta bắt đầu được chứ?

OpenSubtitles2018.v3

I got a whole day of goofing off to get started. “

Con còn có rất nhiều việc phải làm đây. “

OpenSubtitles2018.v3

( Dutch ) Get started as quick as you can.

Hãy lên đường càng sớm càng tốt.

OpenSubtitles2018.v3

To get started using custom parameters, first read how to Tag your website for dynamic remarketing.

Để bắt đầu sử dụng thông số tùy chỉnh, trước tiên hãy đọc cách Gắn thẻ trang web của bạn cho tiếp thị lại động.

support.google

I’ll help him get started.

Em sẽ giúp ảnh bắt đầu.

OpenSubtitles2018.v3

Jackson, we’re going to get started, so try to lie still.

Jackson, chúng tôi sắp bắt đầu nên cháu hãy cố gắng nằm yên.

OpenSubtitles2018.v3

“””No one can stop your grandmother once she gets started,”” Daisy answered.”

“Không ai có thể dừng bà con lại một khi bà đã bắt đầu,” Daisy trả lời.

Literature

Let’s get started.

Bắt đầu nào.

OpenSubtitles2018.v3

Get started!

Thực hiện!

jw2019

The project’s ready, the paperwork’s all done but we can’t get started without the contract or funding.

Dự án đã sẵn sàng, giấy tờ đầy đủ rồi… nhưng phải có hợp đồng hoặc nhà tài trợ.

OpenSubtitles2018.v3

Better get started then.

Vậy thì hãy bắt đầu ngay đi.

OpenSubtitles2018.v3

I’ll get started on this.

Tôi sẽ bắt đầu từ đây.

OpenSubtitles2018.v3

Getting Started in the Full-Time Ministry

Bắt đầu làm thánh chức trọn thời gian

jw2019

Get started: Create remarketing lists that you can target with different bids or ads.

Bắt đầu: Tạo danh sách tiếp thị lại mà bạn có thể nhắm mục tiêu với các quảng cáo hoặc giá thầu khác nhau.

support.google

You never know how these nigger nicknames get started.

Ai mà biết được mấy biệt danh đó bắt đầu thế nào đâu.

OpenSubtitles2018.v3

Spiritual Mining Gets Started

Khởi đầu công cuộc khai thác thiêng liêng

jw2019

So let’s get started with your very first program.

Vậy nên, hãy bắt đầu với chương trình đầu tiên của bạn!

QED

Then you better get started.

Vậy thì làm ngay đi.

OpenSubtitles2018.v3

Learning Spanish and Getting Started

Học tiếng Tây Ban Nha và khởi công

Những cụm động từ phổ biến với ‘get’, getting

1. Get across

Nghĩa: giải thích điều gì đó cho rõ ràng.

Ví dụ: The professor spoke for hours, but didn’t get anything across to the students. (Giáo sư đã nói trong nhiều giờ, nhưng không giải thích cho sinh viên hiểu).

2. Get ahead

Nghĩa: đạt được thành công hay tiến bộ.

Ví dụ: You’ll never get ahead at this company unless you follow the rules. (Bạn sẽ không bao giờ thành công ở công ty này nếu không tuân theo các nguyên tắc).

3. Get around

Nghĩa: đi xung quanh khu vực nào đó.

Ví dụ: It’s impossible to get around this city without a car. (Không thể đi xung quanh thành phố này mà không có ôtô).

4. Get around to

Nghĩa: nỗ lực để làm điều gì đó.

Ví dụ: I’ll get around to fixing the table after the playoffs. (Tôi sẽ cố gắng sửa cái bàn sau trận playoff).

5. Get away with

Nghĩa: thoát khỏi sự trừng phạt sau khi làm sai gì đó.

Ví dụ: Shirley thought she got away with cheating until the teacher asked her to stay after class. (Shirley nghĩ cô ấy thoát tội sau vụ gian lận cho đến khi cô giáo yêu cầu cô ở lại sau giờ học).

6. Get along with

Nghĩa: thân thiện, có quan hệ tốt với ai đó.

Ví dụ: My dog gets along with everyone as long as they’re not a cat. (Chú chó của tôi thân thiện với mọi người miễn họ không phải là mèo).

7. Get away

Nghĩa: trốn thoát, rời khỏi.

Ví dụ: Lucio liked to go to the lake every weekend, just to get away from the city. (Lucio thích đi ra hồ mỗi cuối tuần chỉ để thoát khỏi thành phố).

8. Get back

Nghĩa: lấy lại.

Ví dụ: Rodger got his pencil back from Greta. / Rodger got back his pencil from Greta. (Rodger lấy lại bút chì của anh ấy từ Greta).

9. Get back at

Nghĩa: trả thù ai đó.

Ví dụ: Laila promised herself that she would get back at whomever started the rumor. (Laila đã tự hứa với bản thân sẽ trả thù bất kỳ ai khởi phát tin đồn).

10. Get by

Nghĩa: sống, làm việc gì đó nhưng chỉ ở mức tối thiểu vì tạm đủ về mặt nguồn lực (kiểu xoay xở đủ sống).

Ví dụ: When Sheila lost her job, the family had to get by with only their savings. (Khi Sheila mất việc, cả gia đình cô ấy phải xoay xở sống đủ bằng tiền tiết kiệm).

Kiến thức : Get in, get out, get by, get on là gì? Cụm động từ với GET

Trong phrasal verb, get là cụm động từ thông dụng. Get nghĩa là “được” hoặc “nhận được”, khi phối hợp với giới từ khác tạo thành vô số nghĩa. Vậy Get in, get out, get by, get on là gì trong Tiếng Anh? Cùng chúng tôi nắm mọi thứ liên quan đến động từ Get trong bài viết định nghĩa ngay bên dưới. Kiến thức được IIE Việt Nam sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.

Ý nghĩa, cách dùng của Get
Ngược với give là “cho”, “trao cho ai”. Get là động từ được dùng thông dụng với nghĩa là “nhận được”, “được”.

Get dùng nghĩa là nhận được
Get được dùng với nghĩa là “nhận được” gì đó.

Ex: My brother gets $10.000 a year from his school.

(Anh trai tôi nhận 10.000 đô – la một năm từ trường của anh ấy)

Cách dùng
Get được dùng trong các trường hợp sau đây:

 • Khi nhận hoặc được cung cấp một thứ gì từ người nào đó

Ex: Last week I got a new job.

(Tuần trước tôi đã nhận được một công việc mới)

Cấu trúc: S + (get) + something from someone

 • Mua một thứ gì

Ex: Where did you get this cake?

(Bạn đã mua chiếc bánh này ở đâu vậy?)

Cấu trúc: S + (get) + someone something

      S + (get) + something for someone
 • Đi và mang một thứ gì đó trở lại từ một nơi khác

Ex: My mother will go and get a bag out of the car tomorrow.

(Mẹ tôi sẽ đi và mang một chiếc túi ra khỏi chiếc xe vào ngày mai)

Cấu trúc: S + (get) + someone something

      S + (get) + something for someone
 • Kiếm hoặc nhận một số tiền

Ex: I got $10 yesterday.

(Tôi đã nhận 10 đô – la ngày hôm qua)

 • Thu thập thông tin

Ex: Where did she get that story?

(Cô ấy đã nhận thông tin đó từ đâu vậy?)

 • Bắt đầu có một ý tương hay cảm giác

Ex: My friend sometimes gets a great idea.

(Bạn tôi thỉnh thoảng có một ý tưởng tuyệt vời)

 • Bắt đầu có tình trạng bệnh

Ex: I wish she doesn’t get the flu this winter.

(Tôi ước cô ấy không bị ốm vào mùa đông này)

 • Có được một lợi ích hay cảm giác tích cực khi đạt được điều gì

Ex: What do you get out of all that exam?

(Bạn nhận được gì trong bài kiểm tra đó?)

 • Di chuyển đến hoặc từ một vị trí hoặc địa điểm

Ex: A: It’s getting so late.

(Đến đó rất trễ)

B: I have to go.

(Tôi phải đi)

Các cụm từ phổ biến Get
Phrasal verb with get
Phrasal verb with get: Get in, get out, get by, get on

Get in là gì?
Get in có nhiều nghĩa như:

Get in: tới nơi, đến nơi

Ex: The bus will get in late.

(Xe buýt sẽ đến trễ)

Get in: trúng cử

Ex: My father stands good chance of getting in.

(Bố tôi có nhiều cơ hội được trúng cử)

Get in: đề trình, nộp đơn

Ex: I must get the forms in by the end of this Monday.

(Tôi phải nộp đơn này trước thứ Hai)

Get out là gì?
Các trường hợp sử dụng Get out:

 • Nói để bảo người nào đó rời đi

Ex: Get out of my room!

(Đi ra khỏi phòng của tôi!)

 • Đi đến nơi nào để dành thời gian cho bản thân

Ex: I don’t get out now because I am busy.

(Tôi không thể ra ngoài bây giờ vì tôi rất bận)

 • Bí mật được lan truyền

Ex: My secret was got out yesterday.

(Bí mật của tôi đã bị lan truyền ra ngoài)

Get by là gì?
Các nghĩa của Get by:

 • Có đủ tiền để sinh sống trong một thời gian

Ex: I don’t get by day by day.

(Tôi không có đủ tiền để sống ngày qua ngày)

 • Người nào không được chú ý hay vật nào không được phát hiện

Ex: She had checked it but she didn’t get by a few mistakes.

(Cô ấy đã kiểm tra lại nhưng cô ấy không phát hiện ra vài lỗi nhỏ)

 • Được ai đó đánh giá hoặc được chấp nhận

Ex: His project will get by soon.

(Dự án của anh ấy sẽ được chấp nhận sớm)

Get on là gì?

 • Có một mối quan hệ tốt

Ex: I doesn’t get on with his parents.

(Tôi không có mối quan hệ tốt đối với bố mẹ anh ấy)

 • Tiếp tục làm gì sau một khoảng thời gian

Ex: Please be quiet ang get on with your job!

(Xin hãy yên lặng và tiếp tục làm việc của bạn!)

 • Thái độ thân thiện hay ăn ý với ai

Ex: My sister doesn’t always get in with me.

(Chị gái tôi luôn không ăn ý với tôi)

Các cụm từ khác với Get
Ngoài phrasal verb with get bên trên. Chúng ta còn nhiều cụm động từ với get liên quan khác như. Theo dõi bảng bên dưới để ghi nhớ nhé.

Get about lan truyền
Get ahead tiến bộ
Get away trốn thoát, thoát khỏi
Get back trở về
Get behind chậm trễ
Get down làm nản lòng, bắt tay làm gì
Get off rời khỏi
Get over phục hồi, vượt qua
Get through vượt qua
Get in được nhận
Get around đi đâu đó, tránh
Get across hiểu vấn đề
Get along with thân thiết, ăn ý
Get together tụ họp
Get up to gây ra
Get up dậy, thức dậy
Get go on đi về
Get even with trả đũa
Get lost lạc đường, biến mất
Get to bắt đầu, đi đến
Get better
Get worse

trở nên tốt hơn
trở nên xấu hơn

Get sick bị ốm, bị bệnh
Get a rise out of khiêu khích
Get the better of chiến thắng
Get (be/keep) in touch with giữ liên lạc
Get rid of vứt, ném
Get used to thói quen

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *