Ý NGHĨA LÀ GÌ-KHÁI NIỆM

Sailors là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Sailors Là Gì (tìm Hiểu Các Thông Tin Vấn đề Liên Quan)
Sailors Là Gì (tìm Hiểu Các Thông Tin Vấn đề Liên Quan)

Nội dung này chia sẻ về Sailors là gì ( tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Sailors là gì

Sailors có ý nghĩa khái niệm là : Lính thủy, những chiến sĩ hải quân, người làm việc trên tàu, những công chức biên chế làm việc thuộc lực lượng quân đội hải quân.

Nội dung về Sailors được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Sailors được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do NGUYỄN VĂN LƯƠNG phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Billed là gì ( tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Sailors trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Sailors thường được dùng để chỉ những người có nghiệp vụ chuyên môn về trên tàu, trên biển. Khi đi sâu cụ thể thì họ là những người lính, những chiến sĩ làm việc cho chính phủ, cơ quan tổ chức liên quan. Sailors thường được dùng nhiều trong trường hợp về biển, tàu.

>> Hệ là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Những ví dụ về cách Sailors được sử dụng trong thực tế, trong các câu từ, ngôn ngữ, từ điển như sau

>> Educationally là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

The Navy has released the names of two sailors killed in separate incidents — a downed fighter jet and a van crash on the highway — in…

Hải quân đã công bố tên của hai thủy thủ thiệt mạng trong các sự cố riêng biệt – một máy bay chiến đấu bị bắn rơi và một chiếc xe tải bị rơi trên đường cao tốc – trong …

LOCAL sailors have a new place to call home. The construction of the Carrum Sailing and Motorboat Club’s cl

Thủy thủ ĐỊA PHƯƠNG có một nơi ở mới để gọi là nhà. Việc xây dựng Câu lạc bộ Thuyền buồm và Thuyền máy Carrum cl

Sailors from sunken navy ship recognized as ‘buried at sea’ after 77 years. By Oren Liebermann, CNN.

Các thủy thủ từ con tàu hải quân bị chìm được công nhận là ‘bị chôn vùi trên biển’ sau 77 năm. Bởi Oren Liebermann, CNN.

Seven sailors have graduated from one of the toughest courses Navy has to offer at the Australian Defence F

Bảy thủy thủ đã tốt nghiệp một trong những khóa học khó khăn nhất mà Hải quân phải cung cấp tại Australian Defense F

Three sailors from S/V Faule Haut are rescued by helicopter some 400 miles off Virginia Beach. Image: U.S.

Ba thủy thủ từ S / V Faule Haut được cứu bằng trực thăng cách Bãi biển Virginia 400 dặm. Hình ảnh: Hoa Kỳ

Newport, RI (June 11, 2022) – It is just two weeks until sailors from across North America and the Caribbean will be in Newport,…

Newport, RI (11 tháng 6 năm 2022) – Chỉ còn hai tuần nữa là các thủy thủ từ khắp Bắc Mỹ và Caribe sẽ đến Newport, …

Nick Merrifield releases a pitch for Columbus Catholic against Jesup. Merrifield pitched five scoreless innings Friday, helping the Sailors get…

Nick Merrifield tung cú ném cho Columbus Catholic trong trận đấu với Jesup. Merrifield đã ném năm hiệp không ghi bàn vào thứ Sáu, giúp các Sailors có được …

And it’s only 45 minutes in a motorboat to the island of Elba, and into the Tuscan archipelago. For sailors it’s the door to paradise. There is…

Và chỉ mất 45 phút đi thuyền máy để đến đảo Elba và đến quần đảo Tuscan. Đối với các thủy thủ, đó là cánh cửa dẫn đến thiên đường. Có…

Fourteen sailors have been selected to join the Alinghi Red Bull Racing crew and represent the Société Nautiqu

Mười bốn thủy thủ đã được chọn để tham gia đội đua Alinghi Red Bull Racing và đại diện cho Société Nautiqu

SIX Mornington Yacht Club sailors are among 18 recipients of Victorian Institute of Sport’s Victorian youth scholarships for 20

Các thủy thủ Câu lạc bộ Du thuyền SIX Mornington nằm trong số 18 người nhận học bổng dành cho thanh niên Victoria của Học viện Thể thao Victoria cho 20

The sailors are training with Carrier Strike Group 11 as part of a work-up in preparation for their real

Các thủy thủ đang huấn luyện với Nhóm tấn công tàu sân bay 11 như một phần của quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công thực sự của họ

The teenager from the town of Wyoming, Michigan, is one of 13 sailors from the USS Indianapolis recently discovered to have been given Navy…

Thiếu niên đến từ thị trấn Wyoming, Michigan, là một trong 13 thủy thủ của tàu USS Indianapolis gần đây được phát hiện đã được …

The U.S. Pacific Fleet has more than 144,000 Sailors and the 10 nominees represent the character and caliber of leadership across commands…

Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có hơn 144.000 Thủy thủ và 10 người được đề cử đại diện cho tính cách và tầm cỡ lãnh đạo trong các lệnh …

Sailors facing long wait times for mental health assistance … As the Navy continues to investigate

Các thủy thủ phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu để được hỗ trợ sức khỏe tâm thần … Khi Hải quân tiếp tục điều tra

Of the 1,195 sailors on board, an estimated 300 died on board the ship. The rest of the crew drifted in the open o

Trong số 1.195 thủy thủ trên tàu, ước tính có khoảng 300 người chết trên tàu. Phần còn lại của thủy thủ đoàn trôi dạt vào khoảng trống o

The Navy is offering a one-time payment to sailors at Naval Air Station Key West, Florida, who are being kicked out of their barracks and…

Hải quân đang cung cấp khoản thanh toán một lần cho các thủy thủ tại Naval Air Station Key West, Florida, những người đang bị đuổi ra khỏi doanh trại của họ và …

Swartz Creek — When 37 sailors died during an attack of the USS Stark in 1987, a Michigan woman resolved to never forget the

Swartz Creek – Khi 37 thủy thủ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của tàu USS Stark vào năm 1987, một phụ nữ Michigan quyết tâm không bao giờ quên

They were in the Professional Apprenticeship Career Track, a program for sailors who want to explore their options rather than go immediately…

Họ đã tham gia Theo dõi Sự nghiệp Học việc Chuyên nghiệp, một chương trình dành cho các thủy thủ muốn khám phá các lựa chọn của họ hơn là đi ngay lập tức …

For the ‘Deliverance of Their Race’: Black Civil War Sailors and the Medal of Honor … U.S. Navy poster of Joachim Pease. U.S. Navy poster of…

Vì ‘Giải phóng chủng tộc của họ’: Thủy thủ Nội chiến Áo đen và Huân chương Danh dự … Áp phích Hải quân Hoa Kỳ của Joachim Pease. Áp phích Hải quân Hoa Kỳ của …

Royal Navy sailors and Royal Marines have carried out their final rehearsals ahead of major celebrations at Buck

Các thủy thủ Hải quân Hoàng gia và Thủy quân lục chiến Hoàng gia đã thực hiện các buổi diễn tập cuối cùng trước các lễ kỷ niệm lớn tại Buck

Soldiers from 3rd Brigade welcomed sailors from USS Ashland for a friendly soccer match at Lavarack Barracks to kick off their arrival i

Các binh sĩ từ Lữ đoàn 3 chào đón các thủy thủ từ USS Ashland tham gia một trận bóng đá giao hữu tại Lavarack Barracks để bắt đầu chuyến đến của họ.

Soon, other sailors were joining from all over New England. Party here. Race to Nantucket on Saturday. Overnight

Ngay sau đó, các thủy thủ khác đã tham gia từ khắp New England. Bữa tiệc ở đây. Đua tới Nantucket vào thứ Bảy. Qua đêm

The US Navy started recruiting Filipino sailors soon after the Philippines gained independence in 1948. An influx of Filipino immigrants came

Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu tuyển dụng các thủy thủ Philippines ngay sau khi Philippines giành được độc lập vào năm 1948. Một dòng người nhập cư Philippines đã đến

Two sailors rescued 43 miles off Cameron coast. Close. Subtitle Settings. Font. Default, Mono Sans, Mono

Hai thủy thủ đã giải cứu 43 dặm ngoài khơi bờ biển Cameron. Đóng. Cài đặt Phụ đề. Nét chữ. Mặc định, Mono Sans, Mono

At one time, a ship lost a propeller off the coast in the Middle East and began taking sea water; all sailors on board thought they would…

Tại một thời điểm, một con tàu bị mất một chân vịt ngoài khơi Trung Đông và bắt đầu lấy nước biển; tất cả các thủy thủ trên tàu đều nghĩ rằng họ sẽ …

Myles Gardner, Carter Gallagher and courtesy runner Parker Kjeldsen scored for the Sailors. The Sailors play tonight at Jesup. Softball.

Myles Gardner, Carter Gallagher và người chạy bộ lịch sự Parker Kjeldsen đã ghi bàn cho Sailors. Các Sailors chơi tối nay tại Jesup. Bóng mềm.

As the rollout of the new clothing begins, navy videographers spent time with sailors from HMS Montrose on operations in the Gulf.

Khi việc triển khai trang phục mới bắt đầu, các nhà quay phim hải quân đã dành thời gian với các thủy thủ từ HMS Montrose về các hoạt động ở Vùng Vịnh.

Sailors at Naval Air Station (NAS) Oceana were treated to an advance screening of Top Gun: Maverick a

Các thủy thủ tại Naval Air Station (NAS) Oceana đã được xem một buổi chiếu trước của Top Gun: Maverick a

All five sailors — a woman and four men — were assigned to West Coast-based Naval Special Warfare units, the N

Tất cả năm thủy thủ – một phụ nữ và bốn nam giới – được bổ nhiệm vào các đơn vị Tác chiến Đặc biệt của Hải quân có trụ sở tại Bờ Tây, tàu N

According to the TT Yachting Association, “We have approximately 50 youth sailors competing in either optimist, laser radial or C240 and we…

Theo Hiệp hội Du thuyền TT, “Chúng tôi có khoảng 50 thủy thủ trẻ thi đấu trong các môn thể thao lạc quan, laser radial hoặc C240 ​​và chúng tôi …

Junior sailors stationed at Naval Air Station Key West, Florida, are struggling to find homes after the clos

Các thủy thủ nhỏ tuổi đóng tại Naval Air Station Key West, Florida, đang vật lộn để tìm nhà sau khi đóng cửa

The Sailors are all assigned to West Coast-based Naval Special Warfare units. The California Highway Patr

Các Thủy thủ đều được chỉ định cho các đơn vị Tác chiến Đặc biệt của Hải quân có trụ sở tại Bờ Tây. Đường cao tốc California

Amid Suicide Crisis, More Sailors Deserting Navy. A spate of recent suicides and a sharp increase of deserters is pointing to a

Giữa Khủng hoảng Tự sát, Thêm nhiều Thủy thủ đổ bộ Hải quân. Một loạt các vụ tự tử gần đây và sự gia tăng đáng kể của những người đào ngũ đang chỉ ra một

What do champion sailors wear at sea? … After a decade spent finessing his sport, up-and-coming sailor Paddy Hutchin

Thủy thủ vô địch mặc gì trên biển? … Sau một thập kỷ dành sự khéo léo cho môn thể thao của mình, chàng thủy thủ mới nổi Paddy Hutchin

While you may not see any sailors spontaneously breaking into song, you’re guaranteed to spot throngs of uniformed service memb

Mặc dù bạn có thể không thấy bất kỳ thủy thủ nào tự động hòa mình vào bài hát, nhưng bạn được đảm bảo sẽ phát hiện ra hàng đống giấy báo dịch vụ mặc đồng phục

While the wait for the final results continues, a magnificent windy day welcomed sailors in the Gulf of Saint-Tropez today, as many took the…

Trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng tiếp tục, một ngày lộng gió tuyệt vời đã chào đón các thủy thủ ở Vịnh Saint-Tropez hôm nay, khi nhiều người đã …

magine this scenario: A handful of emaciated sailors look warily at their captain. They’re stranded in the middle of nowhere in a small whaling…

Hãy chứng minh tình huống này: Một số ít thủy thủ tiều tụy nhìn thuyền trưởng của họ một cách thận trọng. Họ đang mắc kẹt ở giữa hư không trong một cuộc săn cá voi nhỏ …

Seaman Albert Lundgren is among 13 sailors from the USS Indianapolis who recently had their status changed from “unaccounted for” to “bu

Seaman Albert Lundgren là một trong số 13 thủy thủ từ USS Indianapolis, những người gần đây đã thay đổi trạng thái của họ từ “không có trách nhiệm” thành “bu

“It is not only your body, but also your mind and also your spirit,” says Lt. Lee Yi, Chaplain of the USS Nimitz. Lee Yi talks to sailors coping…

Trung úy Lee Yi, Tuyên úy của tàu USS Nimitz cho biết: “Đó không chỉ là cơ thể, mà còn là trí óc và cả tinh thần của bạn. Lee Yi nói chuyện với các thủy thủ đối phó …

(May 29, 2022) – Sailors and Marines, assigned to amphibious assault ship USS Essex (LHD 2), the 1st Marine Logistics

(Ngày 29 tháng 5 năm 2022) – Thủy thủ và Thủy quân lục chiến, được giao nhiệm vụ cho tàu tấn công đổ bộ USS Essex (LHD 2), Cơ quan Hậu cần Hàng hải số 1

New Founders Trophy honoring top female sailors at International Optimist Regatta. by Carol Bareuther 31 May 19:02 UTC June 13-19, 2022. Sail

New Founders Trophy tôn vinh các nữ thủy thủ hàng đầu tại International Optimist Regatta. bởi Carol Bareuther 31 tháng 5 19:02 UTC 13-19 tháng 6 năm 2022. Sail

The city of Plymouth held a ceremony to remember British Merchant Navy sailors killed in the Falklands War and other conflicts.

Thành phố Plymouth đã tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ các thủy thủ của Hải quân Thương gia Anh thiệt mạng trong Chiến tranh Falklands và các cuộc xung đột khác.

Preethi has now set eyes on the World Championships at Israel to be held in October along with her compatriot sailors from Telangana,…

Preethi hiện đã chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới tại Israel sẽ được tổ chức vào tháng 10 cùng với các thủy thủ đồng hương của cô từ Telangana, …

Amongst the best sailors in the World, we find Ian Williams and Sir Ben Ainslie (SSL Team GBR), Tom Slingsby (SSL Team

Trong số những thủy thủ giỏi nhất thế giới, chúng tôi tìm thấy Ian Williams và Sir Ben Ainslie (Đội SSL GBR), Tom Slingsby (Đội SSL

Island sailors named to national teams for 2022-23 seasons. Maura Dewey is hoping her sails billow all the w

Các thủy thủ trên đảo có tên trong các đội tuyển quốc gia trong mùa giải 2022-23. Maura Dewey đang hy vọng cánh buồm của cô ấy có thể cuộn tròn tất cả các w

Cleveland, Niles sailors declared ‘buried at sea’ in 1945 sinking of USS Indianapolis during World War II. Seaman 2nd

Các thủy thủ của Cleveland, Niles tuyên bố ‘bị chôn vùi trên biển’ vào năm 1945 vụ chìm tàu ​​USS Indianapolis trong Thế chiến thứ hai. Seaman thứ 2

RICHMOND, Va. (WWBT) – It’s the first-ever Navy Week in Richmond, and dozens of sailors are in Richmond to teach people about the Navy…

RICHMOND, Va. (WWBT) – Đây là Tuần lễ Hải quân đầu tiên ở Richmond, và hàng chục thủy thủ có mặt ở Richmond để dạy mọi người về Hải quân …

Sailors from sunken navy ship recognized as ‘buried at sea’ after 77 years … For most of his life,

Các thủy thủ từ con tàu hải quân bị chìm được công nhận là ‘bị chôn vùi trên biển’ sau 77 năm … Trong phần lớn cuộc đời của mình,

Through just seven years of existence, the Sailors girls golf program has always been headed by Shannon Hanley, who fosters a fun…

Chỉ trong bảy năm tồn tại, chương trình chơi gôn cho các cô gái Sailors luôn được dẫn đầu bởi Shannon Hanley, người đã thúc đẩy một niềm vui …

… there are eight sailors who are representing nations other than host … sailors increasingly need to have an IMOCA o

… có tám thủy thủ đại diện cho các quốc gia khác với chủ nhà … các thủy thủ ngày càng cần phải có IMOCA o

WATERLOO – The Columbus Catholic Sailors swept the Denver Cyclones in a Monday in a North Iowa Cedar League baseball doubleheader. CCv

WATERLOO – Các Thủy thủ Công giáo Columbus đã quét các cơn lốc xoáy Denver vào thứ Hai trên một chiếc xe hai đầu của Liên đoàn bóng chày North Iowa Cedar. CCv

Lankford Defends Discharged American Sailors Against Biden’s Vaccine Mandate. WASHINGTON, DC – Senator James Lankford (R-OK) sent a letter

Lankford bảo vệ các thủy thủ Mỹ bị thải hồi chống lại Ủy quyền tiêm vắc xin của Biden. WASHINGTON, DC – Thượng nghị sĩ James Lankford (R-OK) đã gửi một lá thư

The U.S. Navy has a long history of recruiting thousands of Sailors from the Philippines who make Hampton Roads their home. “We call it a status…

Hải quân Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài trong việc tuyển dụng hàng nghìn Thủy thủ từ Philippines, những người biến Hampton Roads trở thành quê hương của họ. “Chúng tôi gọi đó là trạng thái …

FOLLY BEACH, S.C. (WCIV) — Sailors competing in the Worrell 1000 Race will kick off the seventh leg of their journey from Folly

FOLLY BEACH, S.C. (WCIV) – Các thủy thủ cạnh tranh trong Cuộc đua Worrell 1000 sẽ bắt đầu chặng thứ bảy trong hành trình của họ từ Folly

Video Shows Dramatic Rescue of Injured Sailors Stranded After Boat Wrecked Off LI. The sailboat – named Calypso, based out of Long Island…

Video Cho thấy Kịch tính Giải cứu các Thủy thủ Bị thương mắc cạn sau khi Thuyền bị đắm LI. Thuyền buồm – tên là Calypso, đóng ở Long Island …

Sailors from the U.S. Navy and Japan Maritime Self-Defense Force teamed up May 23-27 for a week of co

Các thủy thủ từ Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã hợp tác từ ngày 23-27 tháng 5 trong một tuần đồng

MILLINGTON, Tenn. (NNS) – Commander, Navy Recruiting Command (NRC) launched a recruiting campaign communicating that all U.S. Navy Sailors hold…

MILLINGTON, Tenn. (NNS) – Chỉ huy trưởng, Bộ Tư lệnh Tuyển mộ Hải quân (NRC) đã phát động một chiến dịch tuyển mộ thông báo rằng tất cả các Thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ đều nắm giữ …

SINGAPORE – The arrival of South Korean coach Kim Do-hoon last May almost spelt the end of Diego Lopes’ Lion City Sailors career.

SINGAPORE – Sự xuất hiện của huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Do-hoon vào tháng 5 năm ngoái gần như đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của các Thủy thủ Lion City của Diego Lopes.

Thirty-seven sailors were killed; 21 injured. The ship, based in Mayport, was hit by two surface-to-air missiles.

Ba mươi bảy thủy thủ thiệt mạng; 21 người bị thương. Con tàu đóng tại Mayport đã bị trúng hai tên lửa đất đối không.

Sailors were in high spirits at Devonport Naval Base in Auckland as personnel were ordered to drink s

Các thủy thủ có tinh thần cao tại Căn cứ Hải quân Devonport ở Auckland khi các nhân viên được lệnh uống s

The ferry, which carries nearly 300 passengers, was joined by an RNLI lifeboat crew. A coastguard spokesman said: “Two dinghy sailors who set…

Chiếc phà, chở gần 300 hành khách, có sự tham gia của một thủy thủ đoàn tàu cứu hộ RNLI. Một phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên cho biết: “Hai thủy thủ xuồng ba lá đã đặt …

Sailors cruising in British waters this summer are being asked to report any sightings of a basking s

Các thủy thủ đi du lịch trong vùng biển của Anh vào mùa hè này đang được yêu cầu báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhìn thấy một con tàu đánh cá

Ceremony pays tribute to sailors killed on USS San Francisco during WWII battle. Those who served aboard a warship with specia

Lễ tri ân các thủy thủ thiệt mạng trên USS San Francisco trong trận chiến Thế chiến thứ hai. Những người phục vụ trên tàu chiến với đặc điểm

Young sailors raced Optimists Flying Juniors during the 2021 International Surf Festival races, hosted by t

Các thủy thủ trẻ đã đua Optimists Flying Juniors trong các cuộc đua của Lễ hội Lướt sóng Quốc tế năm 2021, do t

“Today we reflect on Richard M. McCool Jr.’s bravery and heroism in front of a ship that will carry another generation of brave sailors and…

“Hôm nay chúng ta suy ngẫm về lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của Richard M. McCool Jr. trước con tàu sẽ chở một thế hệ thủy thủ dũng cảm khác và …

Launched in 2006, the Clean Regattas program by Sailors for the Sea is the world’s only sustainability certification for water-based events;…

Ra mắt vào năm 2006, chương trình Clean Regattas của Sailors for the Sea là chứng nhận bền vững duy nhất trên thế giới cho các sự kiện trên mặt nước; …

A hotly contested start to proceedings and a taste of what awaits the sailors in the planetary battle set to colour this first edition of…

Một khởi đầu đầy tranh cãi gay gắt trong quá trình tố tụng và hương vị của những gì đang chờ đợi các thủy thủ trong trận chiến hành tinh được thiết lập để tô màu cho phiên bản đầu tiên của …

Yarmouth RNLI’s All Weather Lifeboat was tasked to launch by Solent Coastguard earlier today (Tuesday) to assist some sea sick sailors who…

Thuyền cứu sinh mọi thời tiết của Yarmouth RNLI đã được Solent Coastguard giao nhiệm vụ hạ thủy sớm hơn hôm nay (thứ Ba) để hỗ trợ một số thủy thủ bị ốm trên biển, những người …

Sailors experienced 8–10 knots of wind in the first race and a big left shift caught a few sailors by

Các thủy thủ đã trải qua sức gió 8–10 hải lý trong chặng đua đầu tiên và một cú lệch trái lớn đã khiến một số thủy thủ bị cuốn vào

Sailors Gang group member Qoqos Juma has opened up for the first time – narrating the struggles he ha

Thành viên nhóm Sailors Gang, Qoqos Juma đã lần đầu tiên mở màn – kể lại những cuộc đấu tranh mà anh ấy ha

Our team is a mix of experienced sailors with young spirits and competitive young sailors motivated to learn and adapt to the Gold Cup

Đội ngũ của chúng tôi là sự kết hợp của những thủy thủ giàu kinh nghiệm với tinh thần trẻ trung và những thủy thủ trẻ đầy tính cạnh tranh, có động lực học hỏi và thích ứng với Cúp vàng

Video: Sailors Place 3rd In SSL Gold Cup Series. May 22, 2022 | 0 Comments. [Updated] Bermuda’s sailing team

Video: Vị trí thứ 3 của Sailors trong loạt Cúp vàng SSL. Ngày 22 tháng 5 năm 2022 | 0 Bình luận. [Đã cập nhật] Đội chèo thuyền của Bermuda

Radio presenter and former Sailors Gang manager Mwalimu Rachel has responded to allegations by Sailors Gang member Qoqos Juma th

Người dẫn chương trình radio và cựu quản lý của Sailors Gang Mwalimu Rachel đã phản hồi lại những cáo buộc của thành viên Qoqos Juma th của Sailors Gang

Sailors Continue In SSL Gold Cup In Switzerland. May 20, 2022 | 0 Comments. Bermuda’s sailing team co

Thủy thủ tiếp tục tranh cúp vàng SSL ở Thụy Sĩ. Ngày 20 tháng 5 năm 2022 | 0 Bình luận. Đội đua thuyền buồm của Bermuda

The Sailors shot a 323 on the opening day on Friday and came back with a 318 on Saturday to finish with a

Các Sailors đã bắn một con số 323 vào ngày khai mạc vào thứ Sáu và quay trở lại với con số 318 vào thứ Bảy để kết thúc với một

Four additional Sailors were injured during the incident and were transported for care to regional hospitals. Two of

Bốn Thủy thủ khác đã bị thương trong vụ việc và đã được vận chuyển để chăm sóc đến các bệnh viện trong khu vực. Hai trong

Bermuda’s sailors have plenty of positives to take away despite missing out on qualification for the Star Sailo

Các thủy thủ của Bermuda có rất nhiều điều tích cực để mang đi mặc dù bỏ lỡ tiêu chuẩn cho Star Sailo

Strategy clicks for Aussie sailors on moving day at ILCA 7 World Championships. by Lisa Darmanin/Australian Sailing 26 May 03:23

Các cú nhấp chuột chiến lược cho các thủy thủ Úc trong ngày chuyển động tại Giải vô địch thế giới 7 ILCA. bởi Lisa Darmanin / Thuyền buồm Úc 26 tháng 5 03:23

Fourteen sailors have been selected to join the Alinghi Red Bull Racing crew and represent the Société Nautiqu

Mười bốn thủy thủ đã được chọn để tham gia đội đua Alinghi Red Bull Racing và đại diện cho Société Nautiqu

The sailors been selected based on their performances at the Sail Canada Youth Championships and other qu

Các thủy thủ được lựa chọn dựa trên màn trình diễn của họ tại Giải vô địch trẻ Sail Canada và các cuộc thi khác

As an instructor at NATTC, Pinson is serving among sailors and Marines developing the skills needed to be successful naval aviation war fighters…

Là một người hướng dẫn tại NATTC, Pinson đang phục vụ cho các thủy thủ và thủy quân lục chiến phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành chiến binh hàng không hải quân thành công …

It’s the first day of training for the Sailing Squad: after breakfast, the young sailors head to the marina where they take possession of…

Đây là ngày huấn luyện đầu tiên của Đội Thuyền buồm: sau bữa sáng, các thủy thủ trẻ đi đến bến du thuyền nơi họ sở hữu …

Sailors prepare for an MH-60S Sea Hawk helicopter to take off. … Another military aircraft has cras

Các thủy thủ chuẩn bị cho máy bay trực thăng MH-60S Sea Hawk cất cánh. … Một máy bay quân sự khác bị rơi

… II of England and who would be Britain’s last Catholic monarch, survived the sinking, but nearly 250 sailors and passengers perished.

… II của Anh và người sẽ là quốc vương Công giáo cuối cùng của Anh, sống sót sau vụ chìm tàu, nhưng gần 250 thủy thủ và hành khách đã thiệt mạng.

Nearly 1,000 active sailors serving with the US Navy were recently treated to an advanced screening of the new Tom Cruise

Gần 1.000 thủy thủ đang hoạt động phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ gần đây đã được xem một buổi thử nghiệm nâng cao của Tom Cruise mới

The country’s sailors are currently on an exposure camp in Germany and the coach has accompanied them. He was appoi

Các thủy thủ của nước này hiện đang ở trong một trại phơi nhiễm ở Đức và huấn luyện viên đã đi cùng họ. Anh ấy là appoi

From the end of the world, they come to surprise and compete as equals against the greatest nations of sailors and inscribe their names in…

Từ ngày tận thế, họ gây bất ngờ và cạnh tranh ngang ngửa với các quốc gia vĩ đại nhất về thủy thủ và ghi tên họ vào …

While some of the trapped sailors made it out, some through holes cut in the overturned hull by rescuers, 429 — including Chess

Trong khi một số thủy thủ bị mắc kẹt đã thoát ra được, một số người đã xuyên thủng các lỗ trên thân tàu bị lật bởi lực lượng cứu hộ, 429 – bao gồm cả Chess

Ex-sailors gang manager Mwalimu Rachel has decried the allegations of stealing Ksh 15 Million monthly fr

Quản lý băng đảng cựu thủy thủ Mwalimu Rachel đã chỉ trích cáo buộc ăn cắp 15 triệu Ksh hàng tháng

Two of those four sailors are in critical condition and two are in stable condition, the Navy said. The sailors all wer

Hai trong số bốn thủy thủ đó đang trong tình trạng nguy kịch và hai người đang trong tình trạng ổn định, Hải quân cho biết. Các thủy thủ đều wer

Thêm Thông tin vấn đề liên quan về Thủy quân, sailors : ​Thủy quân lục chiến Mỹ tập sống sót trong rừng ra sao?

Sau nhiều năm tham chiến trên sa mạc, thủy quân lục chiến Mỹ giờ đây đang tăng cường mài dũa các kỹ năng tác chiến trong rừng rậm với cường độ tập luyện ngày càng cao để thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á.

Như thông tin đã đưa, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị có kế hoạch hợp tác tập luyện với quân đội Việt Nam trong thời gian sớm nhất khi hai bên tìm được tiếng nói chung. Đây cũng là một phần của chính sách của lực lượng này trong chiến lược tổng thể “xoay trục sang châu Á” của chính quyền Washington.

Theo tạp chí Marine Corps Times, trước tình hình ngày càng nhiều quân số được điều động đến các địa bàn nhiệt đới như Philippines, Honduras và Úc, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định cho tăng số lượng binh sĩ trong quân chủng phải trải qua các khóa huấn luyện trong rừng rậm.

Mục tiêu: đối mặt Trung Quốc

Trung úy Martin Harris, người phát ngôn lực lượng thủy quân lục chiến viễn chinh III của Mỹ,  cho biết trong hai năm qua, mỗi năm có hơn 5.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tham dự Trại huấn luyện tác chiến trong rừng rậm của quân chủng được đặt tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản) – tăng xấp xỉ 30% so với trước kia.

Năm 2015, khi Thiếu tướng Richard Simcock lên nắm quyền tư lệnh Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật, ông đã không giấu diếm ý muốn cải thiện khả năng tác chiến trong rừng cho binh sĩ dưới quyền.

Giờ đây, ngày càng nhiều trong số các lính thủy đánh bộ được luân chuyển đến Nhật theo Chương trình triển khai đơn vị của Mỹ được gửi đến trại huấn luyện. Tại đây, họ tham gia các khóa huấn luyện và kiểm tra dài hơi kỹ năng chiến đấu trên địa hình khắc nghiệt với độ ẩm cao đặc trưng của rừng rậm nhiệt đới.

Theo báo Marine Corps Times, việc chuẩn bị cho binh sĩ thủy quân lục chiến có thể hoạt động trong những điều kiện như vậy là sự hòa nhịp với chính sách xoay trục sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của lực lượng này.

Do các đồng minh của Mỹ ngày càng bộc lộ nỗi lo trước sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng hàng loạt hoạt động xây dựng đảo trái phép của nước này trên Biển Đông, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã có kế hoạch đóng khoảng 15% quân số của mình trên đảo Hawaii và thậm chí xa hơn nữa trong vòng vài năm tới.

Đại tá Michael Kuhn, phó chỉ huy Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Trại huấn luyện tác chiến trong rừng, nhấn mạnh với tờ Marine Corps Times: “Chúng ta cần có khả năng chiến đấu bất kể đặc thù quân chủng của mình là gì – bộ binh hay phi bộ binh – tất cả chúng ta sẽ phải có khả năng chiến đấu trong môi trường rừng rậm”.

Những khóa huấn luyện cải tiến

Hiện lực lượng của Mỹ mở ba khóa huấn luyện tại Trại huấn luyện tác chiến trong rừng: một khóa cơ bản kéo dài 5 ngày, một khóa “Kỹ năng đi rừng” dành kéo dài 12 ngày, và một khóa “Tìm dấu vết trong rừng” kéo dài 14 ngày.

Các khóa huấn luyện này đã được điều chỉnh dài thêm so với thời gian trước đây, lần lượt là 3 ngày, 5 ngày, và 8 ngày cho mỗi khóa. Đại tá Michael Kuhn lý giải sự điều chỉnh này là nhằm giúp binh sĩ có nhiều thời gian hơn để ứng dụng vào thực tế những kỹ năng mình được học.

Cũng theo vị phó tư lệnh này, giáo án huấn luyện của Trung tâm được ban lãnh đạo Thủy quân lục chiến xem xét và điều chỉnh, theo đó thêm vào nhiều tình huống huấn luyện khó khăn mới.

“Chúng tôi cân chỉnh chương trình huấn luyện sao cho sâu sát hơn với các nhiệm vụ mà thủy quân lục chiến sẽ phải thực thi trong chiến đấu trong điều kiện rừng rậm”, sĩ quan này cho biết.

“Chúng tôi cũng đã tăng cường các buổi huấn luyện vào ban đêm vì chúng tôi biết mình sẽ phải có khả năng chiến đấu trong điều kiện thiếu sáng và ban đêm”.
Đại tá Michael Kuhn, phó chỉ huy Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ

Khóa huấn luyện cơ bản được thiết kế dành cho những đơn bị phi bộ binh, trong đó thủy quân lục chiến được học về các đặc điểm của rừng rậm cùng những bài tập tuần tra, đổ bộ từ trực thăng, và định hướng trên mặt đất, Đại tá Kuhn tiết lộ.

Khóa huấn luyện 12 ngày dạy các đơn vị bộ binh phương thức tác chiến trong rừng, trong đó chú trọng đến huấn luyện các đại đội bộ binh tiến hành các cuộc tuần tra trinh sát và kết thúc bằng một bài tập tuần tra kéo dài bốn ngày, cũng theo vị sĩ quan này.

Thủy quân lục chiến bộ binh hay không thuộc bộ binh đều phải hoàn thành một khóa kiểm tra sức bền dài hơn 6km, trong đó các binh sĩ phải vượt qua hàng tá chướng ngại vật, bao gồm bò qua một vũng nước sình lầy lội và luồn lách bên dưới những tấm thủy tinh hữu cơ treo lủng lẳng mô phỏng những chiếc bẫy nổ.

Chỉ cần một người lính chạm vào một trong những tấm kính ấy, tất cả đồng đội của anh trong bán kính năm mét đều “hi sinh” và phải vượt chướng ngại vật từ đầu.

Khóa huấn luyện lần tìm dấu vết trong rừng 14 ngày trang bị cho các tiểu đội trưởng phương thức định vị kẻ địch trong rừng, đi kèm là nhiều bài kiểm tra định vị mục tiêu ở nhiều cự li khác nhau. Các binh sĩ cũng được học nguyên lý động lực học đằng sau mỗi dấu chân cùng những kỹ năng ngụy tạo và chống theo dõi.

“Rất lâu trước đây, phần lớn các nhiệm vụ của lực lượng thủy quân lục chiến đều được thực hiện trong rừng hay ở vùng nhiệt đới”, Đại tá Kuhn giải thích. “Nay khi lực lượng bộ binh tại khu vực Trung Đông không còn nhiều nữa và chúng tôi đã chuyển hướng tập trung đôi chút sang các nhiệm vụ tại Thái Bình Dương thì việc tăng cường năng lực chiến đấu trong rừng là vô cùng quan trọng”.

Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đang triển quân số lượng lớn đến Trung Mỹ, nơi các băng đảng buôn ma túy và băng đảng bạo lực đã buộc hàng chục ngàn trẻ em di cư cơ nhỡ chạy trốn sang biên giới Mỹ. Những người lính này tập luyện cùng với binh sĩ địa phương ròng rã hàng năm trời trong những khu rừng nhiệt đới trên núi.”Sau hơn một thập niên đóng quân tại Iraq và Afghanistan, thủy quân lục chiến cần có sự chuẩn bị tốt hơn để hoạt động trong những môi trường như vậy”, Đại tá Michael Kuhn, phó tư lệnh Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Trại huấn luyện tác chiến trong rừng, nhận định.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *