Yoo

Tìm hiểu những ví dụ Về mối liên hệ phổ biến nhất trong (Triết Học)

Kết nối là sự phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau và tác động qua lại (mối quan hệ) giữa sự vật và các yếu tố bên trong sự vật.

Mối liên hệ là gì? Tại sao có mối liên hệ? - Đào tạo nhân sự, Quản trị nhân  sự, quản trị nhân lực
kết nối, liên hệ

1.Tính phổ biến của kết nối

– Toàn bộ thế giới là một thể thống nhất bao gồm nhiều thứ khác nhau kết nối với nhau.

– Các yếu tố bên trong của mỗi sự vật liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất.

– Mọi thứ chỉ có thể tồn tại nếu nó được kết nối với những thứ khác bên ngoài.

2.Sự đa dạng của các kết nối

– Quan hệ đối nội và đối ngoại

– Liên hệ trực tiếp và liên hệ gián tiếp

– Kết nối đồng hiện (kết nối đồng bộ) và kết nối kế tiếp (kết nối diachronic)

– Kết nối thiết yếu và không thiết yếu

– Kết nối cần thiết và kết nối tình cờ

– Kết nối vật chất và kết nối tinh thần

Albert Einstein đã nói, và một số người cho rằng đó là câu nói nổi tiếng của Bernard Shaw: Bạn có một quả táo, tôi có một quả táo, hãy đổi lấy nó, mỗi người vẫn là một quả táo. Bạn có một suy nghĩ, tôi có một suy nghĩ, chúng ta hãy trao đổi nó, mỗi người có bao nhiêu suy nghĩ?

3.Điều kiện tiếp xúc

Điều kiện của kết nối có nghĩa là kết nối có điều kiện. Điều kiện là những yếu tố khác nhau có ảnh hưởng cụ thể đến sự tồn tại và phát triển của một sự vật nhất định.

Phạm trù triết học phản ánh mối liên hệ giữa các sự vật và các đặc điểm của chúng là một thể thống nhất của các sự vật, đặc điểm khác nhau. Vạn vật trên thế giới đều có mối liên hệ với vạn vật xung quanh, mối liên hệ này cho thấy chúng có tính nhất quán và phổ biến với nhau, trên cơ sở đó hình thành nên một thể thống nhất của các sự vật và đặc điểm khác nhau, tức là một mối quan hệ nhất định.

mối quan hệ

Các mối quan hệ là yếu tố cần thiết cho sự liên kết của các sự vật, các mối quan hệ khác nhau thể hiện những cách thức kết nối các sự vật và đặc điểm khác nhau, mỗi mối quan hệ là một thể thống nhất cụ thể của những sự vật và đặc điểm khác nhau. Mối quan hệ giữa các sự vật và mối quan hệ giữa các đặc tính của chúng được quyết định bởi tính thống nhất của vật chất thế giới.

Mối quan hệ mang tính khách quan, vốn có của sự vật, tồn tại giữa các sự vật tương ứng. Cái gì cũng vậy luôn có mối quan hệ nhất định với sự vật, chỉ trong mối quan hệ với sự vật khác thì mới tồn tại và phát triển, mới thể hiện được đặc điểm của nó.

Sự tồn tại của các sự vật và mối quan hệ tương hỗ của chúng là thống nhất. Sự phát triển và thay đổi của sự vật sẽ làm cho mối quan hệ ban đầu của sự vật với sự vật khác thay đổi, biến mất và sinh ra quan hệ mới; sự thay đổi của mối quan hệ giữa sự vật này với sự vật khác cũng sẽ gây ra sự thay đổi tương ứng của sự vật. Mối quan hệ trong tư duy của con người là sự phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật khách quan.

Các sự vật, hiện tượng và đặc điểm của chúng trong thế giới rất phức tạp và đa dạng vô hạn, mối quan hệ giữa các sự vật cũng phức tạp và đa dạng không giới hạn.

Các sự vật khác nhau và các đặc điểm khác nhau của chúng liên quan với nhau theo nhiều kiểu quan hệ khác nhau, ví dụ: quan hệ giữa không gian và thời gian, quan hệ giữa tổng thể và bộ phận, quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, quan hệ giữa nội dung và hình thức.

Trong số các mối quan hệ khác nhau, các mối quan hệ xã hội có tính chất đặc biệt. Trong thực tiễn xã hội, con người không chỉ xác lập mối quan hệ tương hỗ với sự vật khách quan mà còn xác lập mối quan hệ tương hỗ giữa con người với nhau.Con người có ý thức lịch sử xã hội và ý thức về mối quan hệ giữa sự vật khách quan với bản thân mình và tính năng.

Sự phân công lao động ngày càng hoàn thiện trong khoa học hiện đại và xu thế phát triển chung của khoa học càng làm bộc lộ sâu sắc bản chất biện chứng của các mối liên hệ và các mối liên hệ của sự vật. Nhiệm vụ của sự hiểu biết khoa học là khám phá bản chất và tính quy luật của sự vật thông qua mối quan hệ qua lại giữa chúng.

Với việc ứng dụng ngày càng nhiều các phương pháp hệ thống trong khoa học, phạm trù quan hệ nghiên cứu ngày càng trở nên quan trọng hơn trong khoa học hiện đại.

Mối quan hệ giữa các cá nhân là mối quan hệ xã hội liên kết với nhau được hình thành bởi các nhóm xã hội trong các nhóm xã hội, thuộc phạm trù xã hội học.

Tiếng Trung Quốc thường dùng để chỉ thuật ngữ chung cho mối quan hệ giữa người với người, còn được gọi là “giao tiếp giữa các cá nhân”, bao gồm quan hệ họ hàng, quan hệ bạn bè, quan hệ học sinh (sinh viên), quan hệ thầy trò, quan hệ việc làm, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, và mối quan hệ giữa người lãnh đạo với nhân viên,…

Mỗi cá nhân có suy nghĩ, xuất thân, thái độ, tính cách, khuôn mẫu hành vi và giá trị riêng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các cá nhân có ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, cuộc sống và công việc của mọi người, thậm chí ảnh hưởng đến bầu không khí của tổ chức, giao tiếp, hoạt động của tổ chức, hiệu quả của tổ chức và mối quan hệ giữa các cá nhân và tổ chức có tác động rất lớn.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *